Search
Close this search box.

بایگانی مراحل انجام نوروفیدبک در جلسات درمانی چگونه است؟

نوروفیدبک-چیست
نوروفیدبک و نقشه مغزی

نوروفیدبک چیست؟🤔

نوروفیدبک، یک تکنیک پیشرفته و غیرتهاجمی است که هدف آن آموزش مغز برای عملکرد کارآمدتر است. این رویکرد نوآورانه از نظارت لحظه‌ای بر فعالیت مغز